تبلیغات
ادبیات در تربیت - نتیجه گیری

    سخن کوتاه کرده و می توان گفت آنچه در آموزش و تربیت کودک و نوجوانان نقش بسزای داشته و دارد بیان غیر مستقیم است حال این بیان خواه ، در قالب داستان یا قصه یا حکایت خواه در قالب شعر عنوان گردد. روح وروان کودک چون شیشه شکننده و چون سنگ سخت است . برای نشکستن و نفوذ کردن وسیله ای نیاز است که عمل کند و در روح و جان اثر گذارد. پس برای ساختن و حفاظت از پیکره ی روح و روان کودکان و نوجوانان خود باید آنان رااز هجوم فرهنگ بیگانگان مصون داریم و فرهنگ قرآنی را در خانه ی دلشان مهمان و ماندگار کنیم.