تبلیغات
ادبیات در تربیت - اندرز وتربیت

شرم دار، ای پدر ، ز فرزندان

ناپسندیده هیچ مپسند آن

با پسر قول زشت فخش مگوی

تا نگردد لئیم و فاحشه گوی

بچه خویش را به ناز مدار

نظرش هم زکار باز مدار

چون به خواری برآید و سختی

نکشد محنت و زبون بختی

شعر از: اوحدی اصفهانی